تبلیغات

منابع تامین آب

منابع تامین اب شرب منحصر است به سه حلقه چاه به شماره های 3 ، 4 و5 که زیر مشخصات حفره و تجهیز آنان در شماره ( 4-2 ) و دبی بهره برداری در جدول شماره (4-1 ) و موقعیت آنان با مخازن و شبکه روی نقشه شماره (4-1) نشان داده شده است .

علاوه بر آن موقعیت منابع و مخازن با ps G  مخص و طبق شماره (4-2) نشان داده شده است و همچنین نقشه های شماره (4-3) ، ( 4-4) و (4-5)  که با GPS برداشت و مساحت و محیط عرصه چاهها را محاسبه نموده ، همراه مشخصات جغراقیایی ارائه میگردد دبی لحظه ای چاها در سالهای گذشته کاهش داشته که دو علت افت آب چاه ها شده یکی برداشت بی رویه از سفره زیر زمینی و دیگری خشکسالیهای پی در پی در سالهای گذشته میباشد .

نوساناتی که  در دبی استحصالی ماههای مختلف بهره برداری در جدول شماره ( 4-1 ) مشاهده می شود می تواند دو علت داشته باشد یکی اینکه از چاه ها  بطور متناوب بهره برداری می شود و درموقعی که چاه در مدار برداری نیست آب بیشتری در داخل چاه و محدوده آن جمع می گرد د  که برای مدتی دبی لحظه ای را افزایش می دهد .

علت دوم انیکه چاه شماره 3 و 5 قابلیت پمپاژ به شبکه و مخارن را دارد بعنی بعضی روزها مستقیما به شبکه پمپاژ می گردد و بعضی روزها به مخازن ، بدیهی است در موقع پمپاژ به شبکه بعلت کاهش  حد خط رانش ، دبی افزایش کی باد و بهمین دلیل نوسانات دبی در این دو جاه نسبت به چاه شماره 4 فقط پمپاژ به مخزن است بیشتر می باشد .

 

ردیف

زمان بهره برداری

چاه شماره 3

چاه شماره 4

چاه شماره 5

دبی بهره برداری L/S

دبی بهره برداری L/S

دبی بهره برداری L/S

1

فروردین 81

-

37/11

10/25

2

اردیبهشت 81

50/8

80/10

88/23

3

خرداد 81

8

54/10

33/25

4

تیر 81

46/8

29/10

26

5

مرداد 81

30/8

92/9

44/23

6

شهریور 81

13/8

46/9

-

7

مهر 81

10/8

62/9

90/23

8

آبان 81

58/7

4/9

09/21

9

آذر 81

71/7

54/9

09/23

10

دی 81

93/8

29/9

46/21

11

بهمن 81

-

05/9

22/28

12

مرداد 80

-

98/11

70/26

13

آذر 80

-

22/11

25

 

جمع

71/73

46/123

30/296

 

مدت بهره برداری

9ماه

13 ماه

12 ماه

دبی چاهها در حالت تحت فشار با کنتور منصوب اندازه گیری شده و از گزارشات عملکرد ماهیانه آبفای رشتخوار استخراج شده است .

 

کیفیت آب

 

کیفیت با کتریولژیکی

نظر به این که هر سه حلقه چاه بهسازی شده و حریم آنان با فنس محصور شده است و در بیرون شهر بدورازهر کانون آلودگی قرار دارند وآب استحصالی با دو دستگاه کلزیناتورمحلولی جکسو کلرینه میگردد عکس شماره (4-5) وضعیت کلرزنی وشیر آلات خط رانش را درساختمان سرچاه شماره 4 نشان میدهد. و نتایج بررسی سه سال گذشته کلر سنجی همیشه مطلوب بوده لذا در بررسی آزمایشات میکربیولوژی سه سال گذشته آلودگی اعلام نگردیده و آب استحصالی و توضیع شده از نظر کیفیت باکترولوژی در وضعیت خوبی قرار دارد