تبلیغات

 بررسی کیفیت آب به لحاظ شیمیایی

 جهت بررسی کیفین شیمیایی سال یک تا دو مرتبه از منابع آب رشتخوار در سنوات گذشته نمونه برداری و آنالیز شمیایی آنان حکایت از کیفیت مطلوب آب دارد . برای نشان دادن کیفیت شیمیایی آب توزیع شده جدول شماره ( 4-3) تدوین گردیده که آب مورد آزمایش ترکیبی از آب چاه هاست و از برگشتی مخزن نمونه برداری شده  در واقع یک میانگین آماری است و مقایسه با مقدار توسیعه شده در استاندارد ویژگی آب آشامیدنی .

 

ردیف

نوع ترکیب

مقدار استاندارد

حداکثر مجاز به میلی متر بر لیتر

مقدار مواد شیمیایی آب توزیع شده میلی گرم بر لیتر

13739

1378

1

کل مواد جامد محلول TDS

1500

12/668

46/654

2

سختی کل بر حسب caco3

500

5/67

6/73

3

کلرو بر حسب LC

400

1/171

9/171

4

سولفات بر حسب SO4

400

121

2/84

5

سدیم بر حسب Na

200

2/212

6/201

6

منیزیم بر حسبMg

50

4/5

832/8

7

کلسیم بر حسب Ca

250

6/18

720/14

 

در شرایط ویژه فقدان منبع آب با کیفیت برتر در منطقه مقدار سدیم تا  250 میلی گرم بر لیتر مجاز می باشد .

 جهت ارزیابی کیفیت شیمیایی آب مذکور مبادرت به رسم دیاگرام شولر بر اساس آنالیز سال 81 گردید چون مواد کانی سه حلقه چاه مشابهت و نزدیکی به هم دارند و ترسیم دیاگرام شولر به یکدیگر منطق می شدند  لذا از شبکه که مخلوطی از آب منابع است نمونه برداری و بر اساس آنالیز دیاگرام  آن رسم گردید به منظور روند تغییرات کیفیت آب در اثر بهره برداری نتایج آزمایشات سه سال منابع در جدول شماره ( 4-4) تدوین گردیده است .

محدوده تامین آب شرب دراز مدت شهر رشتخوار

 در نتیجه بررسی گزارش مطالعات دقتر برنامه ریزی آب به سال 1373 تحت عنوان محدوده آب شرب شهر رشتخوار تا سال 1392 آمده است که با توجه بهع دیاگرام شولر که ترسیم گردیدده است ملاحظه می شود کیفیت آب در چاههای منطقه در حد خوب و متوسط می باشد و مناسب برای آب شرب است .

بهترین منطقه برای حفر چاه در اطراف رودخانه کال رشتخوار و حد فاصل شمال شهر تا جنوب فتح آباد میباشد دراین ناحیه سطح برخورد آب حدود 80-90 متر که به سمت جنوب کم می شود و عمق چاهها تاحدود 130 - 150 متر دبی آنان در این مجدوده حدود 20-25 لیتر خواهد بود و میزان کندا کتیویته ( C.E ) حدود 800 1400 میکرومهوس می باشد که از سمت شمال به جنوب افزایش نشان می دهد و شیب اراضی نیز از سمت شمال به جنوب به سمت رشتخوار می باشد . موقعیت چاههای بررسی  شده روی نقشه شماره ( 4-6) نشان داده شده است و گزارش وضعیت آب شرب شهرهای استان خراسان و دورنمای آتی که توسط آب منطقه  ی خراسان در تیرماه 1378 تهیه گردیده اعلام شده که تا سال 14000  شهر رستخوار نیاز به تامین  آ ب ( منبع جدید ) ندارد و در جمع بندی گزارش گفته شده که شهر رشتخوار به لحاظ کمیت و کیفیت آب از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با همین منابع موجود اگه بهره برداری اصولی شده تا سال 14000 و حتی بعد از آن تامین اب خواهد گردید پیش بینی این مشاور هم در فصل دوم گزارش جلد یک مطالعات مبنی بر این است که تا سال 14000  شهر کمبود آب ندارد به شرط آن که در چند سال آینده دبی چاههای در دست بهره برداری کاهش نداشته باشد .

 در گزارش تعیین محدود های تامین آب شرب شهر های استان خراسان به معاونت بهره برداری و امور مشترکین آب منطقه ی به تاریخ آبان 1378 آماده است که صورتجلسه محدوده آب شرب در تاریخ 20/12/1373 موضوع نامه شماره 13/2927 مورخ 13/11/73 امور مطالعات و بررسی منابع آب منظم به محدوده قرق منابع تامین آب شرب شهرستان رشتخوار مطرح و با توجه به بررسی های انجام شده و اصلاحات لازم اعمال شده محدوده قرق جهت تامین آب شررب تا پایان سال 1392 به شرح زیر مورد تصوب قرار گرفت .

شمال محدود است ارتفاعات شمالی و محدوده شمال شرقی جاده روستای فتح آباد و براکوه .

جنوب محدود است از جاده اسفالت خواف به تربت حیدریه .

شرق محدود است به حدود دو کیلو متری شرق رشتخوار و از تقاطع جاده اسفالته خواف و جاده روستاهای حسین آباد عشرت آباد و فتح آباد .

غرب محدود است به حدود 7 کیلو متری غرب رشتخوار و از تقاطع جاده آسفالته تربت حیدریه و جاده خاکی آبنیه و نوق .

طبق نقشه شماره ( 4-7) محدوده تامین آب شرب دراز مدت شهرستان رشتخوار روی آن نشان داده شده است .

محل تامین آب آینده شهر

 جهت تامین آب آینده شهردو حلقه چاه در همین محدوده که آب منطقه مطالعه و آن را قرق کرده است پیشنهاد می شود . موقیعت محل حفر چاه ها شمال غربی شهر ، معرف به دشت نوق یا گودال نوق می باشد با اجرای دو کلیو متری خط انتقال آب چاه ها به مخزن 2000 متر مکعب فعلی به صورت پمپاژ منتقل می گردد . و اختلاف سطح این محل تا مخزن با استفاده از  GPS حدود مثبت 20 متر است .

دبی چاههای این منطقه توسط مشاور آب منطقه 20 تا 25 لیتر تخمین زده شده و کیفیت آن برای آب شرب با توجه به آزمایشات شیمیایی انجام گرفته و رسم دیاگراتم شولر خوب اعلام گردیده .

علی ایحال در تاریخ 8/2/82 نمونه ی از آب چاه کشاورزی آقای راستگو واقع در همان گودال نوق جهت آزمایشات شیمایی تحویل آزمایشگاه مرکزی آبفای استان گردید که نتئیجه آزمایش در جدول شماره (4-5)  ضمن مقایسه با استاندارد ویژگی آب همراه آنالیز شیمیایی آب شرب فعلی آماده است و همچنین دیاگرام شولر برای ارزیابی کیفی و جهت مقایسه همراه دیاگرام آب شبکه ترسیم که نتجتا از لحاظ کیفی قابیلت شرب دارد.

اثرات خوردگی آب بر روی لوله ها

 در این بخش آخرین نتایج آنالیز شیمیایی منابع آب که در تاریخ 22/11/81 آزمایش گردیده و به ضمیمه است مورد بررسی قرار می گیرد .